Bit = 1px

Byte (8 bits)

Kilobyte (1000 bytes)

Megabyte (1000 kilobytes)

Gigabyte (1000 megabytes)